Behöver etikprövning ske om det finns ett utländskt etikgodkännande och analys av prover eller data ska göras i Sverige?

Så snart något moment i genomförandefasen ska ske i Sverige, det vill säga 

  • rekrytering av forskningspersoner,
  • inhämtande av underlag,
  • genomförande av försök,
  • analys och bearbetning,

så krävs etikprövning av Etikprövningsmyndigheten av det eller de moment som ska ske här i landet.

En förutsättning är att det eller de moment som ska ske i Sverige faller under 3 eller 4 §§ etikprövningslagen, det vill säga att

  • det som ska göras här i Sverige innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser
  • alternativt innefattar fysiska ingrepp,
  • syftar till fysisk eller psykisk påverkan eller innebär uppenbar risk för fysisk eller psykisk skada,
  • avser biologiskt material som går att härleda till den som det har tagits ifrån.

Gör det inte det så krävs inte etikprövning här i landet.