Krävs etikprövning för fallrapporter, det vill säga beskrivningar av kliniska fall?

Om det som planeras att publiceras enbart innehåller redovisningar av diagnostik och behandling så kan man tänka sig att prövningen kommer fram till samma slutsats och att det alltså inte skulle krävas etikprövning.

Men med fallstudie eller fallrapport (case study) kan också avses att en eller flera patientjournaler (och de känsliga personuppgifter som finns i dessa journaler) – efter avslutad vård och behandling – ska bli föremål för analys och bearbetning med sikte på att besvara något som kan betraktas som en vetenskaplig frågeställning för att på så sätt få fram ny kunskap, och där publiceringen är ett sätt att vidareförmedla denna nya kunskap. I en sådan situation kan det finnas anledning att fundera på om inte arbetet fram till resultat och tänkt publicering kan tänkas falla in under lagens forskningsdefinition, dvs. att det rör sig om vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete eller vetenskapliga studier genom observation för att hämta in ny kunskap eller om utvecklingsarbete på vetenskaplig grund (kursiverade delar hämtade från definitionen av forskning i 2 § etikprövningslagen).

Det är dock viktigt att understryka att själva publiceringen eller rapportens innehåll i sig inte är det som i så fall ska etikprövas, utan det arbete som eventuellt ska utföras – efter avslutad vård och behandling – för att få fram de resultat som man kan komma att vilja publicera. Ska sådant arbete inte ske så ligger det nära till hands att utgången i ÖNEP:s två avgöranden kan vara vägledande för hur man ska agera, Ö 34-2019 samt Ö 60-2020.

Oavsett om etikprövning krävs eller inte är det givetvis viktigt att skyddet för patienternas personliga integritet säkerställs.