Avgift för etikprövning

För en ny ansökan är avgiften 5 000 kr eller 16 000 kr. Avgiften för en ändringsansökan är 2 000 kr.

Betalning av avgiften görs med hjälp av ett OCR-nummer som du får när du skickat in din ansökan. Betalning sker till bankgiro 406-1107.

Avgift 5000 kr gäller för:

  • Forskning där endast en forskningshuvudman deltar.
  • Forskning där mer än en forskningshuvudman deltar, men forskningspersonerna har ett omedelbart samband med endast en av forskningshuvudmännen.
  • Forskning som endast avser behandling av personuppgifter. Oavsett om forskningsprojektet kommer genomföras av en eller flera forskningshuvudmän är avgiften endast 5 000 kronor om enbart personuppgifter ska användas.

Avgift 16 000 gäller för:

  • Forskning som gäller klinisk läkemedelsprövning.
  • Forskning där mer än en forskningshuvudman deltar. Detta gäller även forskningsprojekt där bearbetning/analys av data sker hos en forskningshuvudman men där forskningspersoner inkluderas i flera olika huvudmäns verksamheter.

Etikprövning – så går det till

Information om hur du gör när du ansöker hittar du här.

Vad säger lagen?

Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Avvägning mellan risker och kunskapsvinster är två faktorer som ska ingå i prövningarna.

Ändringsansökan

Vid väsentlig ändring avseende ett redan godkänt forskningsprojekt ska en ändringsansökan göras. Om en ändring av ett ursprungligt projekt är omfattande ska en helt ny ansökan göras.

Ansvar för forskningen

Forskningshuvudmannen, dvs. den fysiska eller juridiska person i vars verksamhet forskningen utförs, ansvarar för forskningen.