Om Prisma

Både du som person och din organisation behöver behörighet i Prisma för att ansöka om etikprövning.

Organisationskonto

Forskningshuvudmannen måste ha ett organisationskonto i Prisma med en utsedd organisationskontoansvarig. Har forskningshuvudmannen redan ett organisationskonto i Prisma kan det användas även till att ansöka om etikprövning men organisationskontoansvarig måste ansöka om att få godkännande hos ytterligare myndighet (Etikprövningsmyndigheten). Se mer information om inställningar för organisationskonto på Prismas webbplats.

En forskningshuvudman som inte har ett organisationskonto begär att få det på Prismas webbplats under knappen ”Anhåll om organisationskonto”.

Signeringsstruktur

Organisationskontoansvarig (som själv måste ha eller skapa ett personkonto, se nedan) bygger upp en signeringsstruktur med enheter och underenheter (hemvist). Se mer information om signeringsstruktur på Prismas webbplats.

Organisationskontoansvarig bjuder in användare som bl.a. sköter signering. Se mer information om att bjuda in användare på Prismas webbplats.

Vilken information användaren ser och vad användaren har för behörighet beror på vilken roll användaren har getts på kontot. Ansökan ska förutom av forskaren signeras av behörig företrädare för forskningshuvudmannen. Behörig företrädare är t.ex. prefekt, enhetschef eller verksamhetschef. Forskningshuvudmannen bestämmer själv genom intern arbets- och delegationsordning eller genom fullmakt vem som är behörig att företräda forskningshuvudmannen.

Personkonto

Forskare som ska ansöka om etikprövning måste ha ett personkonto i Prisma. Har forskaren redan ett personkonto i Prisma kan det användas även till att ansöka om etikprövning.

En forskare som inte har ett personkonto skapar det på Prismas webbplats under knappen ”Skapa personkonto”. Det är forskaren som ansöker om etikprövning och i ansökningsformuläret anger forskningshuvudman och underenhet. Forskaren kan bjuda in en medverkande forskare i det fall forskaren inte är disputerad och ge denne antingen läsbehörighet eller redigeringsbehörighet och/eller bjuda in andra som administratörer med redigeringsbehörighet. Se mer information om hur du bjuder in andra på Prismas webbplats. I ”Min profil” i Prisma kan forskaren följa sin ansökan under en händelselogg.

Mer information

På Prismas webbplats finns mer information, exempelvis Prisma användarstöd med bl.a. Snabbguide och Frågor och svar.

Om du behöver teknisk support med att skapa organisationskonto, signeringsstruktur eller personkonto ska du kontakta Prismas support.

Om du har frågor om innehållet i ansökningsformuläret ska du kontakta Etikprövningsmyndigheten.

Från den 1 januari 2019 ansöker du via Prisma.

Avgift för etikprövning

För en ny ansökan är avgiften 5 000 kronor eller 16 000 kronor. Avgiften för en ändringsansökan är 2 000 kronor.

Etikprövning – så går det till

Från och med den 1 januari 2019 ska alla ansökningar göras i ansökningsportalen Prisma. Information om hur du gör när du ansöker hittar du här.

Vad säger lagen?

Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Avvägning mellan risker och kunskapsvinster är två faktorer som ska ingå i prövningarna.

Ändringsansökan

Vid väsentlig ändring avseende ett redan godkänt forskningsprojekt ska en ändringsansökan göras i Prisma. Om en ändring av ett ursprungligt projekt är omfattande ska en helt ny ansökan göras.

Ansvar för forskningen

Forskningshuvudmannen, dvs. den fysiska eller juridiska person i vars verksamhet forskningen utförs, ansvarar för forskningen.