Utbildningsmaterial

Här samlar vi det material som vi tar fram för att ytterligare informera om etikprövningens regelverk.

Vägledning om etikprövning av forskning på människor

Det är med glädje som vi nu publicerar vår vägledning om etikprövning. Vägledningen är den första i sitt slag sedan etikprövningslagen trädde i kraft och började gälla i januari 2004. På så sätt är det också ett 20-årsjubileum vi firar.

Vägledningen är en av flera aktiviteter som vi har arbetat med under 2023 inom ramen för regeringsuppdraget om att öka kunskapen om etikprövning. Vi vill med den ge en översikt över hur lagstiftningen ser ut och hur forskningsetiska principer tillämpas vid etikprövning.

Vi hoppas att vägledningen kan användas vid olika behov av kunskap om etikprövning. Ambitionen är att besvara centrala frågor som:

  • Vad behöver jag tänka på när jag planerar min forskning?
  • När måste jag ansöka om etikprövning?
  • Hur ska jag göra för att ansöka om etikprövning?
  • Vad behöver jag tänka på efter ett beslut?

Författare är Ulf Görman, professor emeritus i etik, men även Johan Modin, myndighetens direktör, och andra anställda har bidragit med texter. En tidigare version av vägledningen fick också en informell remissrunda och vi tog emot många värdefulla synpunkter och förslag från engagerade etikkunniga personer, ingen nämnd, ingen glömd. De som gavs möjlighet till att återkoppla, utöver anställda och ledamöter vid myndigheten, var bland andra representanter för Vetenskapsrådet, Överklagandenämnden för etikprövning, Sveriges universitets- och högskoleförbund, SWARMA (Swedish Association for Research Managers and Administrators) och Sveriges kommuner och regioner.

Med en pågående utredning om etikprövningens regelverk publicerar vi vägledningen med det förbehållet att det rör sig om version 1.0 och att det kommer fler versioner när förändringar i verksamheten påkallar det.

Vägledning om etikprövning av forskning på människor (PDF)

Denna PDF av vägledningen är en tillgänglighetsanspassad digital version av den tryckta vägledningen. Den kan läsas som enkelsidig men om du vill läsa den i bokformat behöver du välja ”Dubbelsidig vy” som visningsalternativ i din läsare samt välja alternativet ”Visa försättsblad vid dubbelsidig vy”.

Ladda ner dokumentet (PDF)

Guide to the ethical review of research on humans - now in English!

Learn about the ethical review in Sweden, downlod the Guide (PDF)

Personuppgifter i forskning

Den 12 juni genomförde Etikprövningsmyndigheten ett webbinarium om personuppgifter i forskning, i samarbete med Integritetsskyddsmyndigheten och Överklagandenämnden för etikprövning. Uppsala universitet deltog som representant för en forskningshuvudman.

Syftet var att belysa vilka aspekter som är viktiga att tänka på när personuppgifter behandlas i forskning. Vilka skyddsåtgärder är nödvändiga och vilka regelverk gäller? Vem ansvarar för vad och vad kan göras för att minska riskerna för forskningspersonerna? Vilket stöd kan forskarna behöva för att kunna hantera personuppgifter i enlighet med de krav som gäller? Och vem avgör vad som är en känslig personuppgift?

Webbinariet spelades in och i filmen presenterar företrädare för respektive myndighet vilket uppdrag myndigheten har och vad regelverket innebär. Gemensamt förklaras hur ansvarsfördelningen ser ut.

Deltagare

Integritetsskyddsmyndigheten
Ulrika Harnesk, senior jurist

Uppsala universitet
Jacob Håkansson, dataskyddsombud
Frida Ringholm, universitetsjurist

Överklagandenämnden för etikprövning
Jörgen Svidén, kanslichef

Etikprövningsmyndigheten
Johan Modin, direktör

Moderator:
Ingela Engman Sköld, handläggare
Etikprövningsmyndigheten

Sammanfattning av presentationerna och svar på frågor som ställdes före och under webbinariet

Vi bearbetar gemensamt materialet och planerar att det ska publiceras här i anslutning till inspelningen så snart som möjligt.

Innehåll och tidslinje

00.00.00-00.03.54
Johan Modin hälsar alla välkomna och panelen presenterar sig.

00.04.00-00.31.00
Forskning och GDPR
Ulrika Harnesk tar upp vad som gäller för forskning enligt GDPR.

00.31.00-00.42.20
Tid för frågor

00.42.30-01.11.00
Forskningsrelaterade huvudmannafrågor
Jacob Håkansson och Frida Ringholm lyfter exempel på konkreta frågeställningar hos en huvudman.

01.11.15-01.20.50
Tillsynen av etikprövning
Jörgen Svidén ger en bild av tillsynsarbetet av etikprövningslagens tillämpning.

01.20.50-01.35.30
Etikprövningens fokus
Johan Modin placerar myndighetens prövning i sammanhanget.

01.36.00-01.55.45
Tid för avslutande frågor

Avgift för etikprövning

Avgift för etikprövning För en ny ansökan är avgiften 5 000 kr eller 16 000 kr. Avgiften för ...

Etikprövning – så går det till

Etikprövning - så går det till En ny ansökan om etikprövning kallas grundansökan. Etikprövningsmyndigheten varken kan eller får ...

Ändringsansökan

Vid väsentlig ändring som avser ett redan godkänt forskningsprojekt ska en ändringsansökan göras. Om en ändring av ett ...

Ansvar för forskningen

Ansvar för forskningen Forskningshuvudmannen, dvs den fysiska eller juridiska person i vars verksamhet forskningen utförs, ansvarar för forskningen. ...