Intranät

Etikprövning styrs av Europarådets konvention samt svenska lagar och förordningar. Det vi vanligen kallar etikprövningslagen heter egentligen "lagen (2003:460) om etikprövning av forskning".

Syftet med etikprövningslagen ar att skydda den enskilda manniskan och respekten för människovärdet. Avvagning mellan risker och kunskapsvinster i forskningen är två faktorer som ska ingå i provningarna. men aven forskningens kvalitet spelar in.

En annan del handlar om att forskningspersonerna har forstått och accepterat villkoren for sitt deltagande. Dessutom ska allmänheten kunna ha insyn i. och inflytande over den forskningsetiska provningen.