Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Etikprövningsmyndigheten har fått regeringens uppdrag dels att förbereda inrättandet av Nämnden för oredlighet i forskning, dels att från den 1 januari 2020 vara värdmyndighet för den aktuella nämndmyndigheten.

Den nya nämndmyndigheten ska pröva frågor enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Myndigheten ska även varje år publicera en rapport med en sammanställning av sina egna avgöranden samt information om ärenden och åtgärder som rapporterats från forskningshuvudmännen.

Nämnden ska bestå av en ordförande och högst tio övriga ledamöter samt en ersättare för ordföranden. Ordföranden och ersättaren ska vara eller ha varit ordinarie domare. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika områden och några ska ha erfarenhet av arbete med frågor om god forskningssed. Regeringen har utsett följande ledamöter.

Justitieråd Thomas Bull (ordförande), Högsta förvaltningsdomstolen
Lagman Catarina Barketorp (ersättare för ordförande), Uppsala tingsrätt
Senior Professor Peter Allebeck, Karolinska institutet
Professor Toni Arndt, GIH
Professor Åke Arvidsson, Högskolan Kristianstad
Senior Professor Margareta Fahlgren, Uppsala universitet
Professor Eva Forssell Aronsson, Göteborgs universitet
Docent Björn Petersson, Lunds universitet
Professor Karin Sporre, Umeå universitet
Docent Susanne Tornhamre, Karlstad universitet
Professor Cynthia de Wit, Stockholms universitet

Nämnden får utse sakkunniga vid utredning av ärenden om oredlighet i forskning.

Från den 1 januari 2020 kommer Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ha en egen webbplats – www.oredlighetsprovning.se.

Länkar

Förordning (2019:1152) med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning
Förordning (2019:1176) om undantag från prövning av oredlighet i forskning inom det försvars- och säkerhetspolitiska området
Uppdrag att förbereda inrättandet av den särskilda nämnd som ska pröva frågor om oredlighet i forskning (U2019/01983/F)
Budgetproposition för 2020, utgiftsområde 16 (Utbildnings och universitetsforskning)