Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Etikprövningsmyndigheten har fått regeringens uppdrag dels att förbereda inrättandet av Nämnden för oredlighet i forskning, dels att från den 1 januari 2020 vara värdmyndighet för den aktuella nämndmyndigheten.

Den nya nämndens uppgift att pröva oredlighet i forskning regleras i en ny lag – lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

För närvarande bereds den nya nämndmyndighetens instruktion i Regeringskansliet. Parallellt pågår även ett arbete med att utse ordförande och ledamöter till den nya nämnden.

Mer information om den nya nämndens uppdrag och sammansättning kommer att publiceras på denna webbplats under hösten 2019 och från den 1 januari 2020 är ambitionen att Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska ha en egen webbplats.

Länkar

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning
Uppdrag att förbereda inrättandet av den särskilda nämnd som ska pröva frågor om oredlighet i forskning (U2019/01983/F)
Budgetproposition för 2020, utgiftsområde 16 (Utbildnings och universitetsforskning)