Om uppdraget som ledamot

Etikprövningen av ansökningar utförs av 525 förordnade ledamöter fördelade i 21 avdelningar. Var och en av dem är viktiga för att vår verksamhet ska fungera. Här sammanfattar vi formen för uppdraget och vad det innebär.

  • Som ledamot i Etikprövningsmyndighetens verksamhet får du möjlighet att skydda och göra skillnad för forskningspersoner, som i stort sett inbegriper alla vi invånare i Sverige.
  • Du bidrar till att skapa trygga förhållanden, både för människor som deltar i forskning, och för forskare som genom etisk granskning försäkras om att forskningen kan genomföras med respekt för individen. Sammantaget skapar det en tillit för forskning i samhället.
  • Genom att delta i Etikprövningsmyndighetens verksamhet får du samtidigt en vidareutbildning i forskningsetik. Du får möjlighet att föra etiska samtal med andra forskare och engagerade allmänföreträdare.
  • Etikprövningsmyndigheten tar emot cirka 3 500 ansökningar om nya forskningsprojekt varje år och som ledamot får du en inblick i vilken ny spännande forskning som planeras i landet.
  • Granskning av ansökningarna kräver en del inläsningstid inför varje sammanträde och föredragande ledamöter förväntas läsa in sig lite extra på de ärenden som de tilldelats.

Ledamöternas arbete

Varje avdelning har sammanträde en gång i månaden som börjar efter lunch och pågår till dess att samtliga ansökningar på dagordningen har avgjorts. Kallelse skickas ut två veckor innan sammanträdet och i samband med det delas ansökningarna som ska granskas i Ethix, myndighetens digitala ärendehanteringssystem. Uppdraget innebär att ledamoten behöver ha en dator eller surfplatta för att ta del av alla handlingarna, både vid inläsning och på sammanträdet.

De vetenskapliga ledamöterna tilldelas ett antal ansökningar att föredra och ska innan sammanträdet ge ett skriftligt utlåtande i Ethix, tillsammans med ett förslag till beslut. På sammanträdena ger föredraganden en kort muntlig redovisning av sitt utlåtande.

Ledamöter som har förhinder måste meddela det i god tid så att en ersättare kan kallas i stället. För att så långt som möjligt undvika jävssituationer placeras inga ansökningar i den eller de verksamhetsregioner där forskningen ska bedrivas.  

I varje avdelning utses två vetenskapliga ledamöter att tjänstgöra som vetenskapliga sekreterare. En vetenskaplig sekreterares uppgift är att bistå med råd och stöd och besitta en fördjupad kunskap om etikprövningslagens tillämpning i praktiken. Vetenskapliga sekreterare tillsammans med ordförande handlägger också på delegation löpande ärenden som inte behöver beslutas av en hel avdelning.

Ledamöter som företräder allmänheten förväntas ha läst in sig överskådligt på ansökningarna på dagordningen och ska i sin roll särskilt granska forskningspersonsinformationen med blicken av en tänkt forskningsperson.

Ersättning

Arvodet för uppdraget är 1500 kr för varje sammanträde som man deltar på samt 600 kr per ansökan som man är föredragande på. En ledamot kan också begära ersättning för resekostnader och förlorad arbetsinkomst.

Tid för förordnande

En mandatperiod är fyra år och man kan som längst förordnas i tolv år. En ledamot som vill avsluta sitt engagemang innan förordnandetiden löper ut kan begära att få bli entledigad. Ledamoten förblir dock förordnad till dess att rådet har fattat beslut om entledigande och en ny ledamot eller ersättare kan förordnas som efterträdare.

Läs mer om hur rekryteringen av ledamöter går till