Om myndigheten

Vårt uppdrag är att värna människan i forskningen. Vi gör etiska prövningar av forskning på människor, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter.

Vårt huvudkontor finns i Uppsala och vi har cirka 22 anställda runtom i Sverige. Arbetet leds av Johan Modin, myndighetens direktör.

En ny myndighet

Etikprövningsmyndigheten är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Myndigheten startade sin verksamhet den 1 januari 2019 och ersatte då de regionala etikprövningsnämnderna.

Från den 1 januari 2020 är Etikprövningsmyndigheten värdmyndighet för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Läs mer om nämnden och dess verksamhet på oredlighet.se

Verksamhetsregioner

Myndigheten är indelad i sex verksamhetsregioner som finns på följande orter i Sverige: Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Stockholm. Vid varje verksamhetsregion finns minst en medicinsk avdelning samt en avdelning som prövar övrig forskning.

Totalt har myndigheten 21 avdelningar. En avdelning består av tio representanter med vetenskaplig bakgrund och fem från allmänheten. Ordföranden i en avdelning ska vara eller ha varit domare.

Effektivt och enhetligt

De tydligast uttalade syftena med den nya myndigheten är att vi ska uppnå ökad enhetlighet och förbättrad effektivitet i handläggningen av ansökningar om etikprövning. I stället för den tidigare regionala anknytningen ska dessutom ett ärende fördelas slumpmässigt på någon av de övriga regioner där sökanden inte är verksam eller forskningen ska bedrivas.

Digital ansökan

Etikprövningsmyndigheten införde ett digitaliserat arbetssätt. Före den 1 januari 2019 skickade forskare sina ansökningar på papper i ett original och 17 kopior. Efter att ha provat ett par digitala lösningar har vi landat i ett system vi själva har upphandlat och kravställt. Vi införde det 4 oktober 2021 och vi kallar det Ethix.

Myndighetens behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas inom ramen för den ansökan du har gett in till Etikprövningsmyndigheten samt fortsättningsvis i nödvändig utsträckning inom ramen för den ärendehantering det kan föranleda.

Myndighetens dataskyddsombud når du på e-postadressen dataskyddsombud@etikprovning.se. Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till den personuppgiftsansvarige eller till dataskyddsombudet.

Etikprövningsmyndigheten behandlar dina personuppgifter med stöd av art. 6.1.e i EU:s dataskyddsförordning, dvs. på den rättsliga grunden att det är en uppgift av allmänt intresse samt myndighetsutövning. De som kan komma att få del av uppgifterna är medarbetare i myndigheten eller andra som behöver få del av dem vid handläggningen av ärenden. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut vid en begäran om utlämnande av allmän handling om de inte omfattas av sekretess. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Etikprövningsmyndigheten så länge de behövs.

Uppgifter i allmänna handlingar kommer bli föremål för arkivering så länge det är föreskrivet om arkivering enligt den arkivrättsliga lagstiftningen.

Rätt att begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas.

Du kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter.

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter och att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter.

Rättigheterna är starkt begränsade under ett ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas också av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar inte får ändras eller förstöras.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer Etikprövningsmyndigheten att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att Etikprövningsmyndigheten har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Adressen till deras webbplats är www.imy.se.