Hur ska man betrakta det vetenskapliga arbete som en ST-läkare gör inom sin specialistutbildning, då det formellt inte är en utbildning inom universitet/högskola?

Specialiseringstjänstgöringen för läkare innehåller utbildningsmoment där ST-läkaren ska genomföra ett eget arbete enligt vetenskapliga principer. Centrala etikprövningsnämnden (numer Överklagandenämnden för etikprövning) har tidigare slagit fast att sådana arbeten omfattas av det s.k. studentundantaget och inte behöver etikprövas.

Men om arbetet är planerat att ingå i ett doktorandprojekt eller om det finns en avsikt att presentera resultaten i vetenskapliga sammanhang rör det sig snarare om forskning. Innefattar den forskningen någon av de aktiviteter som beskrivs i 3 eller 4 §§ etikprövningslagen krävs följaktligen att projektet godkänts vid en etikprövning för att få genomföras.