Ändringsansökan

Vid väsentlig ändring som avser ett redan godkänt forskningsprojekt ska en ändringsansökan göras. Om en ändring av ett ursprungligt projekt är omfattande ska en helt ny ansökan göras.

Observera att det inte går att ansöka om ändring till en initial ansökan som fått ett beslut om avvisning och ett rådgivande yttrande.

Välkommen till Ethix!

2021-10-04
Den 4 oktober 2021 lanserar Etikprövningsmyndigheten det nya ansöknings- och ärendehanteringssystemet Ethix!

Om du ska du ansöka om etikprövning ska du numera logga in i portalen Ethix. Utöver att ge in en ansökan är det också i denna portal som du tar emot aviseringar, beslut och annat som rör din ansökan.

Stig på genom att klicka på länken till höger!

Vad är en väsentlig ändring?

Det är forskningshuvudmannen som har att ta ställning till om en ändring är väsentlig. Avgörande är om ändringen kan påverka forskningspersonernas säkerhet eller om ändringen i övrigt kan påverka den risk-nyttabedömning som gjorts vid den tidigare prövningen av ansökan. Det kan till exempel handla om att ny forskning påvisat risker som tidigare inte var kända eller att nya fynd framkommit som kan påverka det vetenskapliga värdet av studien.

Andra väsentliga ändringar kan vara byte av forskningshuvudman/huvudansvarig forskare, att många fler forskningspersoner med samma karakteristika ska inkluderas, nya enheter/studieplatser ska involveras, nya metoder eller nya analyser ska utföras på redan insamlat material under samma huvudsakliga frågeställning.

Ändringsansökan

Vid en väsentlig ändring av en tidigare godkänd ansökan ska ansvarig forskare eller behörig företrädare för forskningshuvudmannen göra en ändringsansökan. Ändringsansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av ändringen, skälen till ändringen, en värdering av hur förhållandet mellan risken och nyttan av projektet förändras samt i förekommande fall en beskrivning av hur informationen till forskningspersonerna och annan information/bilagor förändras. Relevanta handlingar rörande ändringen (ändrad forskningsplan/forskningsprotokoll, forskningspersonsinformation etc.) ska skickas in tillsammans med ändringsansökan.

Det är sökande som i samband med att ändringsansökan skickas in godkänner att denne informerat samtliga verksamheter i vilken forskningen ska bedrivas samt att denne säkerställt  att resurser finns för forskningspersonernas säkerhet i alla verksamheter i vilken forskningen ska bedrivas. På vilket sätt ansvarig forskare i sin tur har säkerställt att resurser finns i andra verksamheter än sin egen är upp till ansvarig forskare.

Ny ansökan

Om en ändring av ett ursprungligt projekt är omfattande ska en ny ansökan göras. Detta gäller till exempel för en ny studieuppläggning/studiehypotes eller om nya grupper av forskningspersoner med andra karakteristika än de ursprungliga ska studeras.

 

Avgift för etikprövning

För en ny ansökan är avgiften 5 000 kronor eller 16 000 kronor. Avgiften för en ändringsansökan är 2 000 kronor.

Etikprövning – så går det till

Information om hur du gör när du ansöker hittar du här.

Vad säger lagen?

Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Avvägning mellan risker och kunskapsvinster är två faktorer som ska ingå i prövningarna.

Ansvar för forskningen

Forskningshuvudmannen, dvs. den fysiska eller juridiska person i vars verksamhet forskningen utförs, ansvarar för forskningen.