Jag har planerat och utformat min forskningsstudie så att känsliga personuppgifter inte ska komma in. Men vågar jag verkligen forska utan etikgodkännande? Vad händer om jag får in känsliga personuppgifter?

Forska utan etikprövning

  • Om du som forskare har utformat studien så att känsliga personuppgifter inte ska komma in och om du inte är intresserad av att behandla sådana uppgifter behöver etikprövning inte ske.
  • Skulle känsliga personuppgifter råka komma in får dessa uppgifter raderas och forskningen får fortsätta utan etikprövning.

Etikpröva för att kunna använda allt material som kommer in

  • Vill du kunna använda allt material som kommer in i studien så bör etikprövning ske om det finns minsta möjlighet att det kan komma in känsliga personuppgifter.
  • Etikprövningsmyndigheten och Överklagandenämnden för etikprövning kan då inte vara för stränga med att granska hur stor sannolikheten egentligen är för att sådana uppgifter kommer in.

Handlingsalternativ om fler känsliga personuppgifter kommer in än beräknat eller om dessa uppgifter är mer intressanta för forskningen än väntat

  1. Pausa projektet och radera de känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser som kommit in
  2. Överväg etikprövning för att kunna behandla känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser i forskningen
    alternativt
    Ändra upplägget så att sådana personuppgifter inte fortsätter komma in.

Krav på bevarande av information i allmänna handlingar med mera

Känsliga personuppgifter som i någon av situationerna ovan kommer in till en myndighet i en allmän handling kan behöva bevaras enligt myndighetens arkiv- och gallringsföreskrifter. Uppgifterna får dock inte användas i forskningen. Att ändå göra det trots att uppgifterna samlats in i strid med GDPR och etikprövningslagen skulle sannolikt ses som en avvikelse från god forskningssed.