Vad innebär den status min ansökan har?

En ansökan genomgår flera olika skeden i processen för etikprövning. Här presenterar vi en översikt av vilken status en ansökan kan ha och vad respektive status innebär.

Avvakta avgift – inkommen ansökan – Ansökan är inkommen till myndigheten och avvaktar nu en avgift. Så snart avgiften är betald och kopplad till ansökan kommer handläggningen att påbörjas.

Inkommen ansökan – validera – Inbetald avgift är kopplad till ansökan och handläggning påbörjas inom kort.

Avvakta administrativt tillägg – En handläggare har tittat på din ansökan och bedömt att något saknas eller är felaktigt. Handläggningen återupptas när du åtgärdat punkterna och skickat in ansökan på nytt.

Inkommet administrativt tillägg – validera – Tillägget har inkommit till myndigheten och kommer att handläggas inom kort.

Validerad – Ansökan har bedömts som valid av en handläggare och kommer att granskas inom kort.

Avvakta komplettering till sammanträde – Ansökan har granskats och ett beslut om komplettering har fattats. Du behöver nu åtgärda punkterna i beslutet och skicka in ansökan på nytt.

Inkommen komplettering till sammanträde – validera – Kompletteringen har inkommit till myndigheten och kommer att handläggas inom kort.

Avvakta komplettering till ordförande – Ansökan har granskats och ett beslut om komplettering har fattats. Du behöver nu åtgärda punkterna i beslutet och skicka in ansökan på nytt.

Inkommen komplettering till ordförande – validera – Kompletteringen har inkommit till myndigheten och kommer att handläggas inom kort.

Komplettering avbruten – Sista dag för att inkomma med begärd komplettering har passerat och komplettering har trots påminnelse inte inkommit. Etikprövningsmyndigheten kommer nu att avgöra ansökan i befintligt skick. Det är viktigt att komma ihåg att ändringar som du gör i ansökan aktivt måste skickas in genom signering för att de ska bli tillgängliga för myndigheten. Innan du har gjort det finns sådana påbörjade ändringar inte med i beslutsunderlaget.

Ej valid – Ansökan har bedömts som ej valid av handläggare. Det kan bero på att ansökan inte har kompletterats på rätt sätt och därför inte kan granskas.

På sammanträde, individuell bedömning – Ansökan är placerad på sammanträde i en avdelning och granskas för närvarande av ledamöter.

Väntar på beslut – Ansökan har granskats på sammanträde och ett beslut har fattats. Beslut justeras nu och väntar på att fastställas av ordförande.

Hos vetenskaplig sekreterare – Ansökan granskas för närvarande av vetenskaplig sekreterare.

Hos ordförande – Ansökan granskas för närvarande av ordförande.

Lyft till sammanträde – Ordföranden har i samråd med vetenskaplig sekreterare bedömt att din ansökan/komplettering inte kan beslutas på delegation av ordföranden utan behöver tas upp på ett sammanträde.

Avslutad – Slutgiltigt beslut har fattats av myndigheten och ärendet är avslutat.

Överklagat – Överklagande har inkommit till myndigheten.

Överklagat – förnyad prövning – Inkommet överklagande ska granskas på nytt av avdelningen.

Beslut från ÖNEP – Överklagad ansökan har granskats av ÖNEP och deras beslut är nu registrerat i ansökningsärendet.