Varför behöver jag ange datum för när min forskning börjar och när den ska avslutas?

Ett godkännande måste avse ett visst projekt eller en del av ett projekt eller en på något liknande sätt bestämd forskning. Under hur lång tid som forskningspersonerna ska utsättas för olika risker är något som behöver vara föremål för myndighetens prövning. Hur länge ett projekt ska pågå är en viktig aspekt i avgränsningen av ett forskningsprojekt. 

Genomförandefasen
Det som är etikprövningspliktigt är själva genomförandefasen av forskningen, det vill säga rekrytering av forskningspersoner, inhämtande av underlag, genomförande av försök, analys och bearbetning. Skälet till detta är att det först är i samband med genomförandet av forskningen som risker för skada avseende forskningspersonens hälsa, säkerhet och personliga integritet uppkommer.

Så länge genomförandet pågår kan forskningen vara förenad med risker för forskningspersonerna. I de avslutande momenten, analys och bearbetning, kanske framför allt risker som är relaterade till forskningspersonernas personliga integritet. Detta kan till exempel handla om hur behandlingen av personuppgifter går till i studien, vilka som kan få tillgång till uppgifterna och om det kan uppstå brister i skyddet av data så att uppgifter kommer i orätta händer.

Som startdatum ska det i ansökan anges den tidpunkt då genomförandefasen startar, till exempel att potentiella forskningspersoner kontaktas eller att insamling av data påbörjas. Slutdatum behöver vara när alla försök har genomförts samt allt analysarbete och all bearbetning av det insamlade underlaget avslutats.  Vid ansökan om etikprövning behövs alltså en uppskattning av den tid som det kan handla om till dess att analys och bearbetning är avslutad. 

Läs också om förutsättningar för att förlänga ett forskningsprojekt.