Vilka möjligheter finns att använda studentarbeten i vanlig forskning och om man vill publicera resultaten i vetenskapliga tidskrifter?

Om det visar sig att arbetet inte utgjort enbart ett renodlat utbildningsmoment utan etikprövningspliktig forskning kan åtgärder som redan vidtagits eller påbörjats i den forskningen inte godkännas i efterhand. Det material som samlats in före ett eventuellt etikgodkännande kan inte användas. Det sistnämnda har Överklagandenämnden för etikprövning slagit fast i ett antal beslut (se bl.a. Ö 10-2021, Ö 11-2021 och Ö 50-2021). Av dessa beslut framgår också att etikgodkännande inte kan lämnas om all informationsinsamling redan har genomförts och det enda som återstår är analys och utvärdering. Etikprövning kan inte heller ske enbart avseende åtgärden att publicera en artikel.

Att säga från början att det är fråga om ett studentarbete som faller under studentundantaget har sammanfattningsvis alltså i sig ingen betydelse om det visar sig att man faktiskt har ägnat sig åt något annat än utbildning. Har studentundantaget tillämpats på ett felaktigt sätt går detta inte att rätta till i efterhand. Utgångspunkten är i stället att avsaknaden av etikgodkännande omöjliggör fortsatt användning av forskningsmaterialet.

När det enbart är fråga om utbildning kan regleringen i GDPR och relevant nationell dataskyddslagstiftning samt gällande regler om bevarande och gallring av handlingar begränsa utrymmet för att få bevara insamlade data i ett studentarbete även i tiden efter att utbildningsmomentet har avslutats. Detta kan i sin tur begränsa möjligheterna att använda de data som samlats in inom ramen för en korrekt tillämpning av studentundantaget. Detta är dock inte en fråga för Etikprövningsmyndigheten.