Information om behandling av personuppgifter

I enlighet med dataskyddslagstiftningen ska Etikprövningsmyndigheten lämna information om behandlingen av personuppgifter i myndighetens verksamhet.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombudet

Etikprövningsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Hos myndigheten finns ett dataskyddsombud som kan nås via e-post, [email protected]

Ändamål och rättslig grund

Etikprövningsmyndigheten är en statlig förvaltningsmyndighet och ska pröva ansökningar om etikprövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning som avser människor. Myndigheten ska även pröva vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården med mera samt fastställa dosrestriktion enligt strålskyddsförordningen (2018:506).

Myndigheten behandlar personuppgifter i alla delar av sin verksamhet – allt från uppgifter om personal och ledamöter till personuppgifter i processerna vid prövningen av ansökningar. När myndigheten samlar in personuppgifter finns information om ändamål, rättslig grund, hanteringen och skyddet av uppgifter och om den registrerades rättigheter.

Som statlig myndighet utgör den rättsliga grunden i huvudsak något av följande alternativ:

  • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
  • Led i myndighetsutövning.

Hantering av och skyddet för personuppgifterna

Etikprövningsmyndigheten vidtar relevanta och tillräckliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa uppgiftsskyddet i enlighet med vid var tid gällande regler.

Uppgifterna bevaras eller gallras i enlighet med de författningskrav som ställs på Etikprövningsmyndigheten som myndighet.

Etikprövningsmyndigheten är en offentlig verksamhet vilket innebär att personuppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredje man, bland annat vid en begäran om allmänna handlingar i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Ett utlämnande föregås alltid av en sekretessprövning.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att få information om och i så fall hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Det finns också en rätt att under vissa förutsättningar få uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter. Vidare finns en rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet och en rätt att när som helst återta ett lämnat samtycke.

Om kakor (cookies) på webbplatsen

Etikprövningsmyndigheten använder kakor på sin webbplats. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska du som besökare få information om att webbplatsen innehåller kakor och varför de används. Som besökare ska du dessutom lämna ditt samtycke till att kakor används.

En kaka är en textfil som en webbplats ber att få lagra på besökarens dator. Kakorna innehåller information som behövs för olika funktioner på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor: tillfälliga och permanenta. Tillfälliga kakor raderas när du lämnar webbplatsen eller stänger webbläsaren. Permanenta kakor har ett utgångsdatum och raderas först när datumet passerat.

Man kan också skilja mellan kakor som lagras av webbplatsens ägare och sådana som lagras av tredje part. Så kallade tredjepartskakor skapas av externa tjänster, exempelvis verktyg för att samla in webbstatistik. De kan användas för att kartlägga ditt beteende på flera olika webbplatser. De flesta webbläsare erbjuder möjligheten att blockera denna typ av kakor.

Myndighetens användning av kakor

Syftet med att använda kakor är att samla in webbstatistik som används i arbetet med att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll. För att samla in webbstatistik använder vi oss av Google Analytics som skapar tredjepartskakor.

Kakor används också för att vi ska veta att du har accepterat vår användning av kakor genom att klicka på knappen Jag förstår i vårt cookiemeddelande.

Kakor som används på webbplatsen:

Om du inte vill att kakor lagras på din dator

Det finns flera sätt att begränsa vilka kakor som din webbläsare accepterar. Inställningarna varierar från webbläsare till webbläsare, men i allmänna ordalag kan man beskriva alternativen så här:

 

Du kan

- helt blockera kakor i webbläsarens inställningar,

- ställa in webbläsarens så att du manuellt får godkänna varje kaka,

- ställa in webbläsaren så att den blockerar tredjepartskakor,

- ange ett antal betrodda webbplatser som din webbläsare accepterar kakor från,

- använda insticksprogram som helt eller delvis begränsar kakor baserat på anpassade villkor, och

ställa in webbläsaren så att den rensar alla kakor när du stänger programmet.

 

Allmän information om användning av kakor finns på Post- och telestyrelsens webbplats:

Om kakor - information på post- och telestyrelsens webbplats

Avgift för etikprövning

Avgift för etikprövning För en ny ansökan är avgiften 5 000 kr eller 16 000 kr. Avgiften för ...

Etikprövning – så går det till

Etikprövning - så går det till En ny ansökan om etikprövning kallas grundansökan. Etikprövningsmyndigheten varken kan eller får ...

Ändringsansökan

Vid väsentlig ändring som avser ett redan godkänt forskningsprojekt ska en ändringsansökan göras. Om en ändring av ett ...

Ansvar för forskningen

Ansvar för forskningen Forskningshuvudmannen, dvs den fysiska eller juridiska person i vars verksamhet forskningen utförs, ansvarar för forskningen. ...