Enkät om forskningsetik

Etikprövningsmyndigheten genomför en enkätundersökning med syfte att förbättra vår information om etikprövningens regelverk. Enkäten består av fyra frågor om etikprövning. Därefter följer fem frågor om dina erfarenheter och på slutet fyra frågor om din bakgrund som forskare.

Det tar cirka 8 minuter att svara och dina svar lämnas utan att vi ser vem som svarat.

Undersökningen utförs i samarbete med Södra tornet kommunikation.