Etikprövningsmyndigheten växer!

I december 2021 beslutade regeringen om att ge Etikprövningsmyndigheten mer resurser och att myndigheten ska förstärkas med hela tre nya avdelningar. De nya avdelningarna kommer att pröva medicinsk forskning och regeringen har också beslutat att de ska inrättas i Linköping, Stockholm och Uppsala.

Allt detta regleras i myndighetens instruktion och ändringarna trädde i kraft den 31 januari 2022, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181879-med-instruktion-for_sfs-2018-1879.

Vi har påbörjat arbetet med att skapa de nya avdelningarna. Nomineringar till nya ledamöter begärs in från lärosäten och regioner och fyra handläggare har anställts. Sedan kommer ledamöter att förordnas och vi kommer att ge våra nya medarbetare utbildning innan de kan påbörja granskning av ansökningar på sammanträden. Förhoppningen är att avdelningarna praktiskt kan börja sitt uppdrag under hösten. Vi välkomnar nya medarbetare och är minst sagt glada över att vår organisation växer och förstärks. Med fler ledamöter i etikprövningens tjänst breddar vi kompetensen om etikprövning ute bland högskolor och universitet. Det gynnar forskning i Sverige och ökar skyddet av forskningspersoner.