Några resultat från enkäten om forskningsetik

Nu sammanställer vi resultatet från vår enkätundersökning. Resultatet är tänkt att ge en fingervisning om hur vi ska utforma kommande stöd och insatser i arbetet med att öka kunskapen om etikprövning.

Kring årsskiftet skickade vi ut en inbjudan till en enkät, kanske fick du den och också deltog. Vi passar i så fall på att tacka för din tid och ditt intresse.

Syftet med enkäten var att i viss mån försöka mäta vilken nivå av kunskap som respondenterna har om etikprövning. För en erfaren forskare är frågorna lätta och för en nyutbildad forskare kan någon fråga väcka en del funderingar. Med enkäten gjorde vi inga anspråk på att försöka bedriva forskning, det är inte vårt uppdrag, utan undersökningen faller snarare in under formen för en marknadsundersökning. Några av frågorna syftade också till att få en uppfattning om respondenternas bild av oss som myndighet.

Undersökningen, analys och rapport genomförs av Södra tornet kommunikation. Etikprövningsmyndigheten har inga uppgifter om vem som svarat eller vad de har svarat. Resultatet kommer att ge oss en fingervisning om vilka stödinsatser som det finns behov av, för att vi på bästa sätt ska kunna fullgöra vårt regeringsuppdrag, att öka kunskapen om etikprövning. Undersökningen, tillsammans med nyhetsbrev, fungerar lite som ett startskott för vår informationssatsning.

Vi kan i nuläget ge en kort sammanfattning av de svar vi samlat in:

  • Svarsfrekvensen på enkäten var bra. Cirka 19 000 personer mottog inbjudan till att delta och drygt 20% av dem svarade på frågorna.
  • Svaren visade att de som deltog har god kunskap om det allra mest grundläggande.
  • De flesta har en positiv attityd till etikprövning och till att det finns en myndighet.
  • Många uttryckte önskemål om mer dialog och information.
  • De som har en negativ inställning är få, men högljudda. Exempel på kritik:
    – Etikprövningen fokuserar för mycket på detaljer och för lite på forskningsetik.
    – Etikprövningens format är inte anpassat för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Om du inte deltog i undersökningen men är nyfiken på vilka frågor som ställdes om etikprövning kan du testa Etiquiz. I den har vi publicerat samma etikfrågor som förekom i enkäten och i den också delat resultaten för hur frågorna besvarades i enkäten.