Etikprövningsmyndigheten presenterar – ledamotsrekryteringen

Etikprövningen av ansökningar utförs av 525 förordnade ledamöter. Ledamöterna har olika bakgrund och roller i vår verksamhet och flera andra myndigheter har i uppdrag att föreslå vilka personer som ska bli ledamöter. Hur går det till och vad innebär det att vara ledamot?

Sofi Pahlin. Foto: Privat

Vad heter du och vad har du för roll i Etikprövningsmyndigheten?

Jag heter Sofi Pahlin och är handläggare på Etikprövningsmyndigheten, där ett av mina uppdrag är ledamotshantering. Jag delar uppdraget med mina kollegor Wegahta Issak och Veronika Bratt.

Vad gör du i huvudsak i arbetet med ledamotsrekrytering?

Jag begär in förslag på potentiella ledamöter från lärosäten och regioner, vi behöver ha en lista med ganska många personer att välja från, framför allt nu inför den nya förordnandeperioden som börjar 2024. Även under en förordnandeperiod är det en viss omsättning av ledamöter. Jag förbereder beslutsförslag till förordnanden av ledamöter och presenterar det för Rådet för att utse ledamöter och ersättare. Vi ledamotshandläggare ägnar också tid åt att informera om uppdraget som ledamot, ibland besöker vi lärosäten och träffar de som ansvarar över hanteringen där.

Vem bestämmer vem som ska bli ledamot?

Utbildningsdepartementet utser ordföranden och ersättare för ordföranden.  Etikprövningsmyndigheten utser övriga ledamöter och ersättare via Rådet för att utse ledamöter och ersättare. Rådet består av myndighetens direktör och alla sex samordnande ordföranden i respektive verksamhetsregion.

Vilka myndigheter ger förslag på ledamöter?

Ledamöter med vetenskaplig kompetens nomineras av universiteten i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala och Umeå samt av Karolinska institutet i Stockholm. På samma orter nominerar regionerna ledamöter som representerar allmänheten. De utsedda lärosätena och regionerna ska samråda med andra lärosäten och regioner som också får nominera intresserade personer att bli ledamöter. Etikprövningsmyndigheten kan bara utse någon till ledamot som antingen har blivit föreslagen av ett lärosäte eller en region.

Vilka urvalskriterier har ni när ni väljer ledamöter med vetenskaplig kompetens?

Vi behöver ha en bred spridning av kompetenser och erfarenheter i våra avdelningar. De personer som föreslås ska ha egen forskningserfarenhet och minst vara disputerade, gärna docenter.

Vid prövning av medicinsk forskning på underåriga eller vuxna som inte kan lämna eget samtycke till forskningen krävs kompetens bland de vetenskapliga ledamöterna inom pediatrik, psykiatri eller geriatrik. Därutöver finns krav på andra kompetenser när vi prövar forskning som rör kliniska läkemedelsprövningar. Då krävs också kompetens bland de vetenskapliga ledamöterna inom obstetrik, kliniska farmakologi och medicinsk strålningsfysik. I våra medicinska avdelningar behöver en majoritet av ledamöterna vara läkare.  

I avdelningarna för övrig forskning söker vi en bredd av kompetens för att kunna pröva alla typer av forskning och med en stor variation av forskningsmetoder.

I samband med förordnande av nya ledamöter strävar Etikprövningsmyndigheten också efter att uppnå en jämn könsfördelning.

Är ledamöter som företräder allmänheten politiskt valda?

Ledamöter som företräder allmänheten förordnas som privatpersoner och representerar inte något parti i uppdraget hos oss. Vi vet att de som föreslås från regionerna oftast är knutna till partier och att regionerna, när de föreslår personer, räknar fram hur många personer från olika partier som kan föreslås. Men för oss är huvudsaken att vi får en mångsidig sammansättning.

Vilka är de största utmaningarna med att rekrytera nya ledamöter?

Lärosätena har svårt att hitta personer att föreslå inom de särskilda kompetenserna som krävs vid prövningarna. Vi försöker hjälpa till genom att fråga våra redan förordnade ledamöter om de kan föreslå personer som vi kan tipsa lärosätena om.

Jag skulle vilja bli ledamot, hur gör jag?

Anmäl ditt intresse när universitet eller regionen letar efter personer att föreslå. Du är också välkommen att höra av dig till oss så hänvisar vi dig till rätt instans.

Läs mer om vad uppdraget som ledamot innebär