Reviderade ansökningsformulär

Den 2 oktober kommer nuvarande formulär för grundansökan och ändringsansökan att ersättas med uppdaterade versioner. Fram till den 6 november är det möjligt att skicka in en ansökan i nuvarande formulär. Informationen som ska lämnas i de nya formulären kommer i stort sett att vara densamma som tidigare. Förändringarna gäller till största del funktionella ändringar men även formulärens textinnehåll har fått sig en översyn.

Att utveckla och förbättra våra ansökningsformulär är ett arbete som pågår hela tiden. Nu lanserar vi den senaste uppdateringen.

I grundansökansformuläret rör det sig exempelvis om en utökning av förval, där den som söker väljer vilka avsnitt som ska exponeras i formuläret. Funktionen för att lägga till de som ska medverka i ansökan har förenklats och signeringsfunktionen har bytt plats. Covidförturen försvinner sent omsider.

Avsnittet för biologiskt material har också reviderats med anledning av den nya biobankslagen som trädde i kraft 1 juli 2023. Läs mer om de förändringarna här.

I ändringsansökansformuläret kommer det finnas avsnitt om biologiskt material och joniserande strålning tillgängliga. Det innebär att det blir enklare att lägga till eller ändra tidigare godkänd biologiskt material eller joniserande strålning.

Sammanfattning av revideringar i grundansökan

  • Nya förval avseende forskningsområden har tillkommit, till exempel humaniora och samhällsvetenskap. Dessa följer Vetenskapsrådets ämnesområden och kommer påverka formuläret dynamiskt.
  • Vissa ändringar i ledtexter har gjorts för att anpassas till humaniora och samhällsvetenskaplig forskning.
  • Fritextfält för att uppge namn för olika roller (ansvarig forskare, behörig företrädare, disputerad forskare) har bytts ut till att enbart använda inbjudningsfunktioner där namn efter accept kommer framgå.
  • Funktionen som antar att skaparen av ansökan är ansvarig forskare har ersatts av en direkt inbjudan till ansvarig forskare, det vill säga inget antagande görs.
  • Nytt reviderat avsnitt för biologiskt material med anledning av den nya biobankslagen som trädde i kraft 1 juli 2023.

Sammanfattning av revideringar i ändringsansökan:

  • Om grundansökan är skapad i Ethix kommer den finnas valbar i ändringsansökan.
  • Fritextfält för att uppge namn för olika roller (ansvarig forskare, behörig företrädare, disputerad forskare) har bytts ut till att enbart använda inbjudningsfunktioner där namn efter accept kommer framgå.
  • Fält för inbjudan till behörig företrädare kommer enbart synas om typ av ändring kräver detta enligt signeringsreglerna.
  • Avsnitten för biologiskt material och joniserande strålning finns numer tillgängliga i ändringsansökansformuläret.
  • Vissa fält för bilagor är numera villkorade och obligatoriska, till exempel “Information till forskningspersoner och samtyckesformulär” som är kopplat till fråga 1.6.